Lễ ký Cam Kết An Toàn Giao Thông, Phát động Tháng ATGT - Giáo viên và Học sinh trường


163